TEMAT: W domu najlepiej

 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, zachęcenie do kultywowania zainteresowań, tradycji i zwyczajów.

 • Uświadomienie własnej roli w rodzinie oraz wdrażanie do sumiennego wypełniania obowiązków domowych.

 • Rozbudzenie zainteresowania pracą zawodową rodziców oraz podkreślenie jej społecznego znaczenia.

 • Wzbogacenie czynnego słownika dzieci o pojęcia związane z zawodami.

 • Poznanie zasad bezpiecznego posługiwania się domowym sprzętem elektrycznym.

 • Uświadomienie znaczenia aktywnych form spędzania wolnego czasu.

 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych, zachęcanie do przygotowywania niespodzianek, wspólnego przeżywania ważnych chwil.

    

  TEMAT: Uczciwość na co dzień

 • Kształtowanie postaw społecznych zgodnych z uniwersalnymi wartościami, takich jak uczciwość, prawdomówność, szacunek.

 • Budowanie w grupie atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu.

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i okazywania uczuć.

 • Przewidywanie skutków nieprawdidłowych postaw i zachowań opartych na nieuczciwości.

 • Dokonywanie oceny moralnej bohaterów literackich oraz korzystanie z pozytywnych wzorców zachowań.

 • Wdrażanie do przestrzeganie reguł gry oraz wzmacnianie odporności emocjonalnej w sytuacji przegranej.

 • Rozpoznawanie kształtu litery „w” i „W”.

   

 • TEMAT: Mierzymy czas 

 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i odtwarzania rytmu, powtarzających się sekwencji i kontynuowania ich

 • Rozwijanie świadomości rytmicznej organizacji czasu

 • Poszerzenie zasobu słownictwa i pojęć związanych z mierzeniem, określeniem czasu

 • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku

 • Doskonalenie umiejętności stosowania technik twórczego myślenia i rozwijanie wyobraźni podczas działania i zabaw słownych

 • Uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystywania czasu, planowania sposobu spędzania wolnych chwil

 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania liczebności zbiorów w różnych sytuacjach zadaniowych

 • „K jak kot” - poznanie litery „K” i „k”